laptop op tafel met bril

Aanmelding & kostenVergoeding van generalistische basis-ggz volwassenen

Er zijn drie zogenoemde zorgproducten: kort (maximaal 5 sessies), middel (6 tot 8 sessies) en intensief (9 tot 12 sessies). Na de intake wordt besproken welk zorgproduct voor u geïndiceerd is. Hierbij is het noodzakelijk dat er sprake is van een psychisch probleem dat onder de verzekerde zorg valt (DSM-V diagnose).

Psychologenpraktijk InterActie is gevestigd op de Buster Keatonstraat 57 in Almere.

Psychologenpraktijk InterActie heeft contracten met alle zorgverzekeraars.
Ook bieden wij ongecontracteerde zorg. Afhankelijk van uw zorgverzekering kunt u daarvoor geheel of gedeeltelijk restitutie krijgen. Informeer over de mogelijkheden bij uw zorgverzekering.

Eigen risico

Alle psychologische zorg valt onder het verplichte eigen risico. Het minimale verplichte eigenrisico is voor 2018 vastgesteld is op €385 per jaar. Ook als na de intake blijkt dat de hulp niet aansluit of passend is, dient u er rekening mee te houden dat u een gedeelte van uw eigen risico kwijt bent. Mocht blijken dat de hulp niet passend is, dan kan ik samen met u zoeken naar hulp die meer geschikt is.

Behandeltarieven

Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers is 100% van de door de Nationale Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde maximum tarieven voor de BGGZ en is voor 2019 vastgesteld op €105,25 per sessie.

No-show

Het tarief voor no-show is € 50,00 per gemiste afspraak.

Algemene voorwaarden


Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog, (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.

Artikel 2

No-show: Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen. Dit betekent dat de patiënt een aparte factuur krijgt voor de kosten buiten de behandelingen. Deze factuur moet de cliënt zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden.

Artikel 3

De door de behandelaar aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cliënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4

Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de cliënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

Artikel 5

Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 6

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 7

Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd, tenzij de behandeling zich hiertegen verzet, verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

oranje stoelen aan tafel

Psychologenpraktijk InterActie

KvK
71517960

Contactgegevens
  Buster Keatonstraat 57, 1325 CK Almere
  06-45 763 161
  info@ppinteractie.nl


Openingstijden
We zijn op dit moment telefonisch of via email bereikbaar. Buiten kantoortijden wordt de voicemail dagelijks beluisterd.